Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ!НОВО - ЦПО Партньори КС работи съвместно с ЦПО към “БК Консултинг“ ЕООД
 

Центърът за професионално обучение  е учебна структура към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС", регистриран от НАПОО с лицензия № 200912798  -  седалище и адрес на управление в гр. София . От 2020 г. работим съвместно с ЦПО към "БК Консултинг" ЕООД.

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.

Курсовете за обучение се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. 

• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.

• Обучавате се без да се откъсвате от работа.

ЦПО към Сдружение „Партньори-КС“ е лицензиран за издаването на държавни дипломи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията, но и на вече практикуващи съответната специалност.

Центърът издава два типа лицензирани държавни документи по образец на МОН с международна валидност, удостоверяващи проведеното обучение и придобитата квалификация:

-        Държавно свидетелство (образец 3-54 ма МОН) за степен на професионална квалификация - представлява най-висшата степен документ за всяка професия;  

-        Държавно удостоверение (образец 3-37 на МОН)  - представлява документ издаван за част от професия, по определен модул/и от цялата програма за професията.

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа.

 

 

 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНО

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

     

текущи курсове

ИЗПИТИ

ПАРТНЬОРИ - КС