Център за професионално обучение

към Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ!БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ!

Център за професионално обучение към Сдружение    „ПАРТНЬОРИ-КС”” е одобрен доставчик на услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Нашият център предлага БЕЗПЛАТНИ обучения с ваучер по:

Английски език: Курсовете са с продължителност от 300 учебни часа, в рамките на които се покриват 3 нива по Европейската Езикова Рамка. След края на всяко ниво курсистите полагат изпит и получават сертификат. Цялото обучение, както и всички учебни материали, се покриват от стойността на ваучера.

Учебна програма

Дигитална компетентност – КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ: Модули за обучение: WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET. Продължителност 45 учебни часа. Цялото обучение, както и всички учебни материали, се покриват от стойността на ваучера.

Учебна програма

Дигитална компетентност – AutoCad: Продължителност 45 учебни часа. Цялото обучение, както и всички учебни материали, се покриват от стойността на ваучера.

Учебна програма

Ще получите от нас:

 • безплатно консултиране относно реда за получаване на ваучер;
 • участие в напълно безплатен квалификационен курс;
 • официален документ – Сертификат;

Програмата е предназначена за всички заети лица по трудов договор и самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, с изключение служителите на: законодателната, изпълнителната и съдебната система - държавна администрация и местното самоуправление, системите на съдебната власт, МВР, МО, народната просвета. Тя има за цел да повиши знанията, уменията, квалификацията на вече трудово заети лица, като финансира изцяло тяхното обучение.

 Необходими документи и формуляри:

 • Заявление до ДБТ по образец (изтегли)
 • Декларация до ДБТ по образец (изтегли)
 • Копие на Лична карта
 • Копие от Диплома за завършено образование

Всички необходими документи се подават в съответното Бюро по труда”.

Процедурата:

 • Заявяването на желание за участие в програмата АЗ МОГА ПОВЕЧЕ става с попълване на заявление, в което се посочва желаното обучение.
 • Попълненото заявление се подава в териториалните бюра по труда, по местоживеене или месторабота на кандидатите, като след одобрение, желаещите получават ваучери за обучение.  
 • Срещу този ваучер желаещите получават обучение като сами избират обучителната организация.
 • След като получат одобрение, в срок от 1 месец желаещите трябва да сключат договор за обучение с Доставчика на обучение.

Организацията на учебния процес:

 • вечерна, съботно-неделна или комбинирана между тях форми на обучение;
 • учебният график се съгласува с притежателите на ваучери, съобразен с тяхното работно време и седмична ангажираност;
 • минимално задължително присъствие на обучаемият на учебният процес, съгласно учебният график – 80 процента от общият хорариум на курса.

 

     

ВАУЧЕРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПМС № 251/21.1-.2009г за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритететни оси 1 и 2 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

ПАРТНЬОРИ - КС